Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

WATERLAND ADVOCATUUR

Algemene Voorwaarden Waterland Advocatuur B.V.

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Waterland Advocatuur B.V. en op alle rechtsverhoudingen van Waterland Advocatuur B.V. met derden.
  1. Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van Waterland Advocatuur B.V., haar werknemers en andere personen die zijn betrokken bij de met haar gesloten overeenkomsten, of voor wier handelen of nalaten zij anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn.
  1. Waterland Advocatuur B.V. is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden.  Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. Tenzij anders overeengekomen is cliënt aan Waterland Advocatuur B.V. honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Waterland Advocatuur B.V. worden vastgesteld. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.
  1. Waterland Advocatuur B.V. declareert maandelijks. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn maakt Waterland Advocatuur B.V. aanspraak op de voor handelstransacties geldende wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten, met een minimum van € 1.000,00.
  1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Waterland Advocatuur B.V., vrijwaart de cliënt Waterland Advocatuur B.V. voor en tegen, en zal cliënt Waterland Advocatuur B.V. schadeloos stellen terzake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Waterland Advocatuur B.V. mocht hebben of jegens Waterland Advocatuur B.V. mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Waterland Advocatuur B.V. voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Waterland Advocatuur B.V., daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Waterland Advocatuur B.V. lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.
  1. Iedere aansprakelijkheid van Waterland Advocatuur B.V. voor verrichte of te verrichten werkzaamheden of anderszins verband houdend met een aan Waterland Advocatuur B.V. verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Waterland Advocatuur B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van Waterland Advocatuur B.V. komt.
  1. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Waterland Advocatuur B.V. in de desbetreffende zaak en in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van € 50.000.
  1. De rechtsverhouding tussen Waterland Advocatuur B.V. en de cliënt of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.
  1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) de door of namens Waterland Advocatuur B.V. verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhoudingen met de cliënt of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.

Amsterdam 27 januari 2012

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam

Telefoon

Adres

Palestrinastraat 21
1071 LD Amsterdam